CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CỦA BÁC SĨ Y HỌC DỰ PHÒNG

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CỦA BÁC SĨ Y HỌC DỰ PHÒNG

Trong thời gian quyết định về việc đi thực hành cũng như xác nhận quá trình hành nghề, mình có tìm hiểu về quy định cấp chứng chỉ hành nghề, mình gửi lên cho các bạn cùng tham khảo

Về chứng chỉ hành nghề của BS.YHDP được quy định trong thông tư 41/2015/TT-BYT“SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 41/2011/TT-BYT HƯỚNG DẪN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỐI VỚI NGƯỜI HÀNH NGHỀ VÀ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH”.Cụ thể tại mục 7 phụ lục 4b về PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN GHI TRÊN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ghi rõ:

7. Bác sĩ y học dự phòng: phát hiện và xử trí các bệnh thông thường; xử trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng đồng;

Như vậy với phạm vi “xử trí các bệnh thông thường” và “xử trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu” thì việc BS.YHDP thực tập tại khoa cấp cứu và khoa khám bệnh là hợp lý.


Đồng thời theo nghị định tại Mục 3, Điều 16, Khoản 3 trong nghị định 109/2016/NĐ-CP về QUY ĐỊNH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỐI VỚI NGƯỜI HÀNH NGHỀ VÀ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH quy định:Người hướng dẫn thực hành phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có chứng chỉ hành nghề;

b) Có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp với văn bằng của người thực hành, có trình độ đào tạo tương đương hoặc cao hơn người thực hành và có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh liên tục từ 3 năm trở lên.

Như vậy với nghị định này thì chỉ cần “phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp” chứ không nhất thiết phải cùng loại văn bằng. Tại một số địa phương hiện tại cấp Chứng chỉ hành nghề cho BS.YHDP khi tham gia tại các khoa Kiểm Soát Bệnh Tật và khối Hành chính – Quản trị là chưa hợp lý, đồng thời trên cả nước nhiều Sở Y tế các tỉnh thành cũng không nắm rõ về quy định nên gây khó khăn cho Bác sĩ Y học Dự phòng thực hành, xác nhận quá trình thực hành và cấp chứng chỉ hành nghề. Vì vậy mọi người cần hết sức thận trọng và tìm hiểu kỹ quy định của tình mình dự kiến thực hành.

TT 41/2015/TT-BYT: http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=183746

Nghị định 109/2016/NĐ-CP: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Nghi-dinh-109-2016-ND-CP-cap-chung-chi-hanh-nghe-nguoi-hanh-nghe-cap-giay-phep-hoat-dong-316127.aspx


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *