THỰC TRẠNG SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở HỌC SINH CỦA 4 TRƯỜNG TIỂU HỌC TẠI THÀNH PHỐ HUẾ NĂM 2018

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở HỌC SINH CỦA 4 TRƯỜNG TIỂU HỌC TẠI THÀNH PHỐ HUẾ NĂM 2018

SMARTPHONE ADDICTION AND ITS RELATED FACTORS AMONG ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS IN HUE CITY IN 2018

Tác giả: Nguyễn Lê Hạnh Nguyện, Đặng Thị Xuân Lành, Huỳnh Thị Thu Hiền, Nguyễn Thành Sơn, Nguyễn Song Hiếu, Nguyễn Hoa Mai Anh, Nguyễn Văn Hòa

Tóm tắt:
Trong thời đại công nghệ số hiện nay, việc sử dụng điện thoại thông minh (Smartphone) ở học sinh tiểu học rất đáng được quan tâm. Nghiên cứu này nhằm mô tả thực trạng sử dụng Smartphone và các yếu tố liên quan ở học sinh của 4 trường tiểu học tại thành phố Huế, Thừa Thiên Huế năm 2018. Bằng phương pháp mô tả cắt ngang kết hợp định lượng trên 640 cặp phụ huynh-học sinh và định tính trên 2 nhóm phụ huynh thuộc 4 trường tiểu học trên thành phố Huế. Sử dụng bộ công cụ được thiết kế sẵn và thang đo SAS-SV để đánh giá mức độ nghiện Smartphone ở học sinh. Kết quả cho thấy có 83,1% học sinh tiểu học sử dụng Smartphone, trong đó 28,2% có biểu hiện nghiện, 47,6% có dấu hiệu nguy cơ nghiện Smartphone. Tỷ lệ nghiện Smartphone ở nam cao hơn so với nữ (38,1% và 17,3%). Các yếu tố liên quan đến lạm dụng Smartphone bao gồm giới tính, thời gian sử dụng, mục đích sử dụng, điều kiện kinh tế gia đình và trình độ học vấn của phụ huynh. Từ kết quả nghiên cứu có thể kết luận rằng tỷ lệ và nguy cơ nghiện Smartphone của học sinh tiểu học nằm ở mức cao. Theo đó các bậc phụ huynh cần có thái độ quan tâm hơn cũng như phương pháp hướng dẫn sử dụng Smartphone thích hợp nhằm tránh tình trạng lạm dụng Smartphone ở trẻ

Summary:
In the digital age, the use of Smartphone in elementary students has been receiving a great deal of public attention. This study aims to describe the current situation of using Smartphone and its related factors in elementary school students in Hue city, Thua Thien Hue in 2018. By cross-sectional descriptive method, quantitative combination of over 640 parent-student pairs and qualitative analysis on 2 groups of parents of 4 primary schools in Hue City. Using pre-designed toolkit and SAS-SV scale to assess the level of SP addiction in students. The results showed that 83.1% of primary school students used Smartphone, of which 28.2% showed signs of addiction, 47.6% showed signs of risk of smartphone addiction. The prevalence of Smartphone in males is higher than that of females (38.1% and 17.3%). Factors related to Smartphone abuse include gender, time of use, purpose of use, family economic condition, and parental education. From the research results, it can be concluded that the prevalence and risk of smartphone addiction among elementary school students is high. Accordingly, parents need to have a more attentive attitude as well as an appropriate method of using smartphones to avoid smartphone abuse in children.

Từ khóa:
Smartphone; học sinh tiểu học; SAS-SV

Keywords:
Smartphone; elementary student; SAS-SV

Tải bài đầy đủ tại: http://www.tapchiyhocduphong.vn/tap-chi-y-hoc-du-phong/2020/05/thuc-trang-su-dung-dien-thoai-thong-minh-va-cac-yeu-to-lien-quan-o-hoc-sinh-cua–o81E209BA.html


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *